Tervishoiuteenuse osutamise üldtingimused

Meliva Unimed OÜ ja Meliva Qvalitas AS teenuse osutamise üldtingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevaid teenuse osutamise üldtingimusi („Üldtingimused“) kohaldatakse kõikidele Meliva Unimed OÜ ja Meliva Qvalitas AS („Meliva“) ja nende klientide („Klient“) vahel sõlmitavatele tervishoiu- ja terviseteenuse osutamise lepingutele („Leping“).

1.2. Üldtingimused kuuluvad lahutamatu osana Meliva ja Kliendi vahel sõlmitava Lepingu juurde. Lisaks eeltoodule on Lepingu lahutamatud osad Meliva sisekord või muud reeglid (sh Veebilehel või Meliva tegevuskohas avaldatud dokumendid, korrad, eeskirjad, juhised jms, muuhulgas patsiendi meelespea) ja Poolte vahelised kokkulepped. Vastuolude esinemisel eelnimetatute vahel lähtutakse neist prevaleerimise järjekorras järgnevalt: Meliva ja Kliendi vahel vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud kokkulepped (mh Kliendi poolt antud nõusolekud), Meliva sisekord/reeglid, Üldtingimused. Klient ning piiratud teovõimega Kliendi esindaja kinnitab Lepingu sõlmimisega, et on Üldtingimustega põhjalikult tutvunud ning nõustub nende kohaldumisega Lepingule.

2. MÕISTED

Üldtingimustes kasutatavatel suure algustähega mõistetel on alljärgnev tähendus:

2.1. Digikliinik on veebipõhine platvorm, mille kaudu võib toimuda teatud Teenuste osutamine (nt retseptide uuendamine, konsultatsioonid, broneerimine).

2.2. Klient on patsient, kellele Meliva Lepingu alusel Teenuseid osutab.

2.3. Leping on Kliendi ja Meliva vaheline leping Teenuse osutamiseks, millele kohalduvad muuhulgas käesolevad Üldtingimused.

2.4. Tasu on Kliendi poolt Melivale Teenuse eest makstav tasu; kusjuures põhiteenuste hinnakiri on avaldatud Veebilehel ning teenuste, uuringute, protseduuride, analüüside ja muude toimingute põhjalikum hinnakiri on kättesaadav Meliva registratuuris. Klient teadvustab, et konkreetsete Teenuste, protseduuride, analüüside ja muude toimingute vajalikkus ning nende tasu kujunemine võib sõltuda vajaliku ravi eripäradest.

2.5. Teenus tähendab Teenuse osutaja poolt pakutavaid Tervishoiu- ja Terviseteenuseid. Meliva poolt pakutavad teenused on loetletud Veebilehel. Klient teadvustab, et teenuste koosseis võib ajas muutuda, ning et Meliva rakendab mõistlikke meetmeid, et Veebilehel loetletud teenuste nimekiri oleks ajakohane.

2.6. Meliva on sõltuvalt teenust osutavast isikust kas Meliva Unimed OÜ (registrikood 10569340) või Meliva Qvalitas AS (registrikood 10303948) koos oma töötajate ja teenuseosutajatest alltöövõtjatega.

2.7. Terviseteenus – Meliva poolt Kliendile osutatav teenus, mis ei ole Tervishoiuteenus.

2.8. Tervishoiuteenus – Meliva tervishoiutöötaja tegevus Kliendi haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada Kliendi vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.

2.9. Vastuvõtt tähendab Meliva nimel teenust osutava isiku ja Kliendi kohtumist (nii füüsiliselt, interneti kui ka telefoni vahendusel) Teenuse osutamise eesmärgil.

2.10. Veebileht on Meliva veebileht www.meliva.ee koos selle alamdomeenidega.

2.11. Üldtingimused on käesolevad teenuse osutamise üldtingimused.

3. LEPINGU SÕLMIMINE

3.1. Leping loetakse Meliva ja Kliendi vahel sõlmituks Kliendi poolt Vastuvõtu broneerimisega, Kliendile Teenuse osutamise alustamisega (sh otsusevõimetule Kliendile teenuse osutamise alustamisega, mis vastab tema tegelikule või eeldatavale tahtele) või Teenuse osutamise kohustuse ülevõtmisega Kliendi nõusolekul.

3.2. Melival on õigus keelduda Terviseteenuse Lepingu sõlmimisest. Tervishoiuteenuse Lepingu sõlmimisest ja Teenuse osutamisest on Melival õigus keelduda, kui Kliendi taotletavad Lepingu tingimused on vastuolus seadusega, Klient hilineb või ei ilmu Vastuvõtule (sh kui Klient ilmub vastuvõtule Meliva sisekorda/reegleid rikkudes, nt koos lemmikloomaga) või kui esineb Üldtingimuste p-s 8.3 nimetatud asjaolu.

4. VASTUVÕTU BRONEERIMINE JA TÜHISTAMINE

4.1. Vastuvõtu broneerimine ja tühistamine toimub Veebilehe vahendusel, Veebilehel Vastuvõtu broneerimiseks ette nähtud kontaktandmeid (e-post, telefon) kasutades, Meliva asukohas, Digikliiniku vahendusel või riikliku veebiregistratuuri kaudu. Digikliiniku kasutamisel kohalduvad lisaks käesolevatele Üldtingimustele ka Digikliiniku kasutustingimused, mis on kättesaadavad Veebilehel. Digikliiniku vahendusel Teenuste kasutamise eelduseks on Kliendi nõustumine käesolevate Üldtingimustega ja Digikliiniku kasutustingimustega.

4.2. Kui Klient tühistab Vastuvõtu vähem kui 24 tundi enne Vastuvõttu või ei ilmu õigeaegselt Vastuvõtule, on Melival õigus nõuda Kliendilt Tasu Vastuvõtule mitteilmumise eest vastavalt hinnakirjale.

5. KLIENDI TEAVITAMINE JA NÕUSOLEK

5.1. Tervishoiuteenuse osutamisel teavitab Meliva Klienti tema läbivaatamise tulemustest ja terviseseisundist, võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, vajaliku tervishoiuteenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervishoiuteenustest. Kliendi soovil esitab Meliva nimetatud teabe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Meliva ei avalda Kliendile eeltoodud teavet üksnes juhul, kui Klient keeldub teabe vastuvõtmisest ja sellega ei kahjustata tema ega teiste isikute õigustatud huve.

5.2. Kliendile osutatakse Tervishoiuteenust üksnes tema nõusolekul, kusjuures Klient võib nõusoleku tagasi võtta. Loetakse, et nõusolek on antud Vastuvõtu broneeringu tegemisega. Meliva nõudmisel peab nõusolek või selle tagasivõtmise avaldus olema vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Seadusega sätestatud juhtudel ja ulatuses ei ole Kliendi ega tema seadusliku esindaja nõusolek Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalik. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta selle tagasivõtmisele eelnenud Tervishoiuteenuse osutamise lubatavust ning Klient arvestab, et kui nõusolek võetakse tagasi pärast Tervishoiuteenuse osutamisega alustamist, võib Melival esineda vajadus teha Tervishoiuteenuse osutamise ohutuks lõpetamiseks täiendavad toiminguid, ning et selline nõusoleku tagasivõtmine võib ohustada Kliendi tervist.

5.3. Piiratud teovõimega Kliendi puhul kuuluvad Kliendi õigused Tervishoiuteenuse osas teabe saamiseks ja nõusoleku andmiseks Kliendi seaduslikule esindajale ulatuses, milles Klient ei ole võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma. Klienti tuleb sellisel juhul teavitada asjaoludest ja tehtud otsustest mõistlikus ulatuses. Kui seadusliku esindaja Tervishoiuteenust puudutav otsus kahjustab ilmselt Kliendi huve, ei või Meliva seda järgida.

6. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Pooled kohustuvad Teenuse osutamise käigus järgima Lepingus ja seaduses sätestatut ning käituma üksteisega viisakalt ja lugupidavalt.

6.2. Melival on õigus:

6.2.1. saada Teenuse eest Tasu vastavalt Lepingule;

6.2.2. töödelda Teenuse osutamiseks vajalikke Kliendi isikuandmeid (sh tervist puudutavaid andmeid) vastavalt kohalduvatele õigusaktidele, sh Tervishoiuteenuse puhul vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele, muuhulgas vajaduse korral juba enne Vastuvõttu (nt Tervise Infosüsteemis või mistahes muul lubatud viisil või andmekandja kaudu);

6.2.3. edastada kooskõlas kohalduvate õigusaktidega Kliendi isikuandmeid Tervise Infosüsteemi või muudesse andmebaasidesse;

6.2.4. kaasata Teenuse osutamisel teisi spetsialiste/eriarste.

6.3. Melival on kohustus:

6.3.1. tagada, et Tervishoiuteenus vastab vähemalt arstiteaduse üldisele tasemele ja Tervishoiuteenust osutatakse tervishoiuteenuse osutajalt tavaliselt oodatava hoolega ning vastavuses Lepingu ja kohalduvate õigusaktidega;

6.3.2. selgitada Kliendile üksikasjalikult Tervishoiuteenuse osutamise korda, Tervishoiuteenuse raames teostatavate toimingute sisu ja olemust, kaasnevaid ohte ja tagajärgesid ning anda vajalikke juhiseid (sh selgitama elukorralduslikke piiranguid) toiminguks ettevalmistumiseks ja sellest taastumiseks;

6.3.3. teavitada Klienti tema läbivaatuse ja tellitud analüüsi- ja/või uuringutulemustest, sealhulgas võimalikest tuvastatud haigustest ja nende kulgemisest;

6.3.4. soovitada Kliendile täiendavaid terviseuuringuid või suunata Klient muu tervishoiuteenuse osutaja vastuvõtule, kui see on Kliendi terviseseisundist tulenevalt vajalik;

6.3.5. töödelda ja hoida saladuses kooskõlas kohalduvate õigusaktidega Kliendi isikuandmeid, sh eri liiki isikuandmeid (nt terviseandmed);

6.3.6. dokumenteerida Kliendile Tervishoiuteenuse osutamist ja säilitada vastavaid dokumente nõuetekohaselt;

6.3.7. osutada Teenust eesti keeles või kokkuleppel Kliendiga muus keeles, kui Meliva töötajad nimetatud keelt valdavad. Meliva ei ole kohustatud dokumente tõlkima eesti keelest muusse keelde ega muust keelest eesti keelde;

6.3.8. teavitada Klienti esimesel võimalusel Teenuse osutamise takistustest;

6.3.9. esitada õigusaktides ette nähtud juhtudel Kliendi isikuandmeid (sh tervisekontrolli otsuseid) Kliendi tööandjale või Kliendi seaduslikule esindajale.

6.4. Kliendil on õigus:

6.4.1. olla aktiivselt kaasatud Teenuse osutamise protsessi ning olla Vastuvõtu aja piires ära kuulatud;

6.4.2. saada Tervishoiuteenust vastavalt arstiteaduse üldisele tasemele;

6.4.3. Saada Teenuseid Meliva asukohas, välja arvatud juhul, kui Teenuse olemusest ei tulene teisiti;

6.4.4. Saada igakülgset teavet talle osutatud Tervishoiuteenuse kohta, sealhulgas esitada küsimusi või paluda lisainformatsiooni Tervishoiuteenuse osutajalt, tutvuda Tervishoiuteenuse osutamise kohta koostatud dokumentidega ja saada neist vastavalt kehtivale hinnakirjale ärakirju;

6.4.5. Pöörduda Meliva poolse Tervishoiuteenuse osutamise tegevuse kohta hinnangu saamiseks vastavate järelevalveasutuste poole;

6.4.6. Võimalusel ja kokkuleppel Melivaga vahetada tervishoiutöötajat või loobuda Tervishoiuteenuse saamisest.

6.5. Kliendil on kohustus:

6.5.1. saabuda Vastuvõtule õigeaegselt (soovitavalt 10 minutit varem, aga igal juhul enne Vastuvõtu aja algust) ning teavitada Melivat esimesel võimalusel Vastuvõtule hilinemisest või mitteilmumisest;

6.5.2. võtta Vastuvõtule kaasa fotoga isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass) või juhiluba;

6.5.3. tasuda Teenuse eest Tasu vastavalt Lepingule;

6.5.4. avaldada Melivale kogu teave, mis võib mõistlikult võttes olla Teenuse osutamisel oluline, sh tõene ja täielik informatsioon oma terviseseisundi, varasemalt osutatud tervishoiu- ja muude teenuste ja tarvitatavate ravimite kohta;

6.5.5. osutada Teenuse osutamise käigus Melivale igakülgset kaasabi, sh järgida Meliva poolt antud korraldusi ja juhiseid;

6.5.6. kasutada Meliva seadmeid ja vara heaperemehelikult ning sihtotstarbeliselt, järgides Meliva juhiseid ja asjakohaseid kasutusjuhendeid.

7. TEENUSE EEST TASUMINE

7.1. Klient on kohustatud tasuma Melivale Teenuse eest Tasu vastavalt Teenuse osutamise hetkel kehtivatele hindadele. Kliendi soovi korral annab Meliva Teenuste ja hindade osas täiendavat informatsiooni. Kõik Kliendile määratud või Kliendi poolt soovitavad uuringud ja analüüsid on tasulised, st lisanduvad vastuvõtu ja/või visiiditasule. Teenuse osutamise hetkeks loetakse Vastuvõtu aega või protseduuri, analüüsi või analüüsiks proovi võtmise, uuringu või muu toimingu teostamise aega.

7.2. Kui Tasu eeldatav suurus on märgitud Poolte vahelises kirjalikku taasesitamist võimaldavas kokkuleppes (nt raviplaan), siis kohustub Klient tasuma ka Teenuste (muuhulgas täiendavad uuringud, analüüsid, protseduurid jne) eest, milliste osutamise vajadus ei olnud kokkuleppe sõlmimise ajal ettenähtav, sh kui Teenuse osutamise käigus ilmnevad uued asjaolud. Pooltevahelises kokkuleppes (sh raviplaanis) märgitakse Teenuste maksumus kokkuleppe koostamise seisuga. Hindade uuenemisel lähtutakse sellistest uuenenud hindadest ning Teenuse eest kuulub Tasu maksmisele vastavalt Teenuse osutamise hetkel kehtivatele hindadele. Teenuse osutamise hetkeks loetakse Vastuvõtu aega või protseduuri, analüüsi või analüüsiks proovi võtmise, uuringu või muu toimingu teostamise aega.

7.3. Tasu kuulub maksmisele sõltumata Teenuse tulemusest, muuhulgas juhul kui Teenuse tulemus ei ole Kliendi jaoks ootuspärane.

7.4. Teenuse eest tasumine toimub vahetult Teenuse osutamise järgselt pangakaardiga või sularahas. Digikliiniku kasutamisel toimub Teenuse eest tasumine vastavalt Digikliiniku kasutustingimustele. Kui tasumine toimub poolte kokkuleppel arve alusel, kohustub Klient maksma Tasu hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. Klient on arvega seonduvad pretensioonid kohustatud tasuma hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul arve saamisest. Eelnimetatud perioodi möödumisel loetakse, et Kliendil puuduvad arve osas mistahes pretensioonid.

7.5. Klient on Tasu maksmisest vabastatud ulatuses, milles tasumise kohustuse on kehtivalt üle võtnud muu isik (nt Tervisekassa seaduses sätestatud juhtudel ja korras, kindlustusandja).

7.6. Melival on 30-päevase etteteatamisega õigus ühepoolselt muuta Teenuste, uuringute, protseduuride, analüüside ja muude toimingute hindasid kooskõlas Üldtingimuste p-s 12.1 sätestatud korraga.

7.7. Tasu tähtaegselt maksmata jätmisel on Melival õigus volitada kolmandaid isikuid nõudma tasumata arveid sisse Meliva nimel või loovutada Tasu nõuded kolmandatele isikutele, ning edastada kohustuse täitmiseks vajalikke Kliendi ja tema seadusliku esindaja isikuandmeid vastavale isikule. Edastatavate andmete hulka kuuluvad üksnes sellised isikuandmed, millised on vajalikud võlgnevuse sissenõudmiseks. Selliste andmete alla ei kuulu eri liiki isikuandmed, mh terviseandmed.

8. LEPINGU LÕPPEMINE

8.1. Leping lõpeb: (i) Kliendi surma korral; (ii) Teenuse osutamise lõppemisega; (iii) Teenuse osutamise ülevõtmisega teise teenuseosutaja poolt; (iv) Lepingu ülesütlemisel.

8.2. Kliendil on õigus Leping igal ajal põhjust avaldamata üles öelda.

8.3. Mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa tervishoiuteenuse osutajalt kõiki asjaolusid arvestades tervishoiuteenuse osutamise jätkamist oodata, on Melival õigus Leping kas üles öelda või kui Meliva peab seda mõistlikult võimalikuks, siis Teenuse osutamine vajaliku aja võrra edasi lükata. Selliseks mõjuvaks põhjuseks on muuhulgas:

8.3.1. Klient hilineb või ei ilmu Vastuvõtule;

8.3.2. Klient või tema seaduslik esindaja on alkoholi- ja/või narkojoobes, nakkushaiguste vastu vaktsineerimata vastava nakkushaiguse leviku kõrgperioodil või esinevad selged nakkushaiguse sümptomid;

8.3.3. Kliendil on Meliva ees sissenõutavaks muutunud võlgnevus, kusjuures kui Kliendil on Meliva ees võlgnevus, mis on olnud sissenõutav vähemalt 60 päeva, ei võimalda Meliva Kliendil end registreerida täiendavale Vastuvõtule ega muule Teenusele;

8.3.4. Klient ei ole nõus suurenenud riskiga protseduuride teostamiseks allkirjastama informeeritud nõusoleku avaldust;

8.3.5. Klient soovib Teenust: (i) mis ei ole arstiteaduslikult põhjendatud; (ii) mis toob kaasa suurema riski tervisele kui Teenuse osutamata jätmine; (iii) mis seab ohtu Meliva töötaja või kolmanda isiku tervise; või (iv) mille osutamiseks puudub Melival tegevusluba või vajalik kompetents;

8.3.6. Klient või tema seaduslik esindaja ei avalda Teenuse osutamiseks vajalikku teavet või ei osuta muud Teenuse osutamiseks vajalikku kaasabi, sh kui Kliendi (või tema seadusliku esindaja) ja Meliva vahel on ületamatu erimeelsus, mis ei võimalda Teenuse osutamist;

8.3.7. Meliva nimel teenust osutaval isikul ei ole võimalik Kliendi või tema seadusliku esindajaga mõlemale poolele arusaadavas keeles suhelda;

8.3.8. Klient või tema seaduslik esindaja ei järgi head suhtlemistava (nt ebaviisakas käitumine);

8.3.9. Melival ei ole mõistlikult võimalik teenust osutada, näiteks kui: (i) esinevad ettenägematud töökorralduslikud probleemid (personali haigestumised, tehnilised rikked, tarneraskused või muud takistused Teenuse osutamisel, nt Meliva nimel Teenust osutav vajalike eriteadmistega isik lahkub töölt ning puudub vajalik asendus); (ii) toimub töötajate streik; (iii) Teenuse osutamist takistab vääramatu jõu olukord;

8.3.10. Klient või tema seaduslik esindaja rikub muid Lepingu järgseid kohustusi, sh Meliva sisekorda/reegleid.

8.4. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist sissenõutavaks muutunud kohustusi. Muuhulgas on Klient ja asjakohasel juhul tema seaduslik esindaja kohustatud tasuma Melivale kogu Tasu osutatud Teenuste eest.

9. TAGASISIDE, ETTEPANEKUD JA KAEBUSED

9.1. Kliendil on õigus esitada Melivale tagasisidet, ettepanekuid ja kaebusi vastavalt veebilehel kättesaadavale kaebuste lahendamise korrale.

10. VASTUTUS

10.1. Meliva osutab Tervishoiuteenuseid vastavalt arstiteaduse üldisele tasemele ning ravijuhistele. Meliva ei luba Kliendi paranemist või protseduuri edukust.

10.2. Meliva ja Tervishoiuteenuse osutamisel osalev tervishoiutöötaja, kes tegutseb Melivaga sõlmitud töölepingu või muu sellesarnase lepingu alusel, vastutavad üksnes kohustuste süülise rikkumise eest, eelkõige diagnoosi- ja ravivigade ning Kliendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest. Meliva vastutab ka teda abistavate isikute tegevuse ja Teenuse osutamisel kasutatavate seadmete vigade eest.

10.3. Meliva ei vastuta Teenuse osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede ja kahju eest, kui (i) Klienti on teavitatud võimalikest riskidest ja tagajärgedest ning Klient on andnud nõusoleku Teenuse osutamiseks; (ii) selle põhjuseks on Kliendi poolt teabe andmise või kaasaaitamiskohustuse rikkumine, sealhulgas siis, kui Klient ei järgi Meliva juhiseid Teenuseks valmistumisel või annab enda või enda tervise kohta ebaõiget, mittetäielikku või eksitavat teavet.

10.4. Meliva ja Teenuse osutamisel osaleva tervishoiutöötaja vastutuse aluseks olevat asjaolu on kohustatud tõendama Klient, välja arvatud juhul, kui Kliendile Tervishoiuteenuse osutamine on jäetud nõuetekohaselt dokumenteerimata.

10.5. Kliendi Tervishoiuteenuse osutamisest tuleneva kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on viis aastat alates ajast, mil ta sai teada Meliva või tervishoiutöötaja poolt Tervishoiuteenuse osutamisega seonduva kohustuse rikkumisest ja kahju tekkimisest.

10.6. Kui Meliva suunab Kliendi Teenuse osutamise raames teenusesaamiseks kolmandast isikust teenuseosutaja juurde, sõlmib Klient selle teenusepakkujaga eraldi teenuse osutamise lepingu ning Meliva ei vastuta selle isiku osutatud teenuste eest.

10.7. Kui Klient on piiratud teovõimega, on Lepingust tulenevate Kliendi rahaliste kohustuste osas Lepingu pooleks ka piiratud teovõimega Kliendi esindaja. See tähendab, et piiratud teovõimega Kliendi puhul vastutavad Lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmise eest nii Klient kui ka Kliendi esindaja.

10.8. Järelevalvet Meliva poolt osutatavate Tervishoiuteenuste üle teostab Terviseamet.

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

11.1. Meliva töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Täpsem teave Teenuse osutamise käigus isikuandmete töötlemise kohta on sätestatud isikuandmete töötlemise üldtingimustes, mis on leitavad Meliva veebilehelt.

12. MUUDATUSED

12.1. Melival on õigus Üldtingimusi (sh pakutavate Teenuste loetelu ja hindasid) muuta, teavitades sellest vähemalt Veebilehe vahendusel vähemalt 30 kalendripäeva ette. Muudatustega mittenõustumise korral on Kliendil õigus Leping enne muudatuste kehtima hakkamist ette teatamiseta üles öelda. Lepingu ülesütlemine ei mõjuta enne ülesütlemist sissenõutavaks muutunud kohustusi. Kui Klient enne muudatuste kehtima hakkamist Lepingut üles ei ütle, loetakse Klient muudatustega nõustunuks.

13. KOHALDUV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

13.1. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, mille ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused kohtus, kusjuures esimese astme kohtuks on Harju Maakohus, kui kohalduvatest õigusaktidest ei tulene teistsugust kohustuslikku kohtualluvust. Alternatiivselt on Kliendil tervishoiuteenuse kvaliteedile kohtuvälise hinnangu saamiseks võimalik pöörduda Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole aadressil: Sotsiaalministeerium, Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või e-posti teel: info@sm.ee.